นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เพื่อลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 62 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในปีมหามงคลนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่ เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรทำงานใกล้ชิดกับประชาชนในชนบท ได้ดำเนิน “โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตทั่วประเทศ ก่อเกิดความอยู่ดีกินดี และใช้เป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยวิธีใช้พลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีการพัฒนา ยกระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยดำเนินการทุกอำเภอทั่วประเทศ จำนวน 878 อำเภอ อำเภอละ 1 หมู่บ้าน มีพัฒนากร ผู้นำ อาสาสมัคร องค์กร เครือข่าย ในชุมชน และคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งระดับอำเภอ และระดับจังหวัด เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสถานที่เพื่อให้บุคคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 ส.ค.62