เมื่อเวลา 13.30 น. วานนี้ (24 ก.ค.62) ที่วัดศิริชัยพัฒนา ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภูนายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” อำเภอนากลาง ประจำปี 2562 พร้อมมอบเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูจำนวน 70,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ในการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ”ไปในทุกระดับในจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะคณะสงฆ์อำเภอนากลาง นายณัฐวัฒน์ บุญค้ำมา นายอำเภอนากลาง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการฯกว่า 500 คน

นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน ตลอดจนมุ่งมั่นให้ประชาชนได้นำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะศีล 5 มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้ดีที่สุด เพื่อให้คนในชาติได้ตระหนัก รักและเทิดทูลสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ให้ยืนยงคู่ประเทศชาติตลอดไป