ไฮไลต์สำคัญการเมืองไทยจากนี้คือ การแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ทั้งนี้มีรายงานข่าวจากสื่อว่านโยบายรัฐบาลนั้น จะแบ่งเป็น นโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน และนโยบายหลัก 12 ด้าน จึงนำมาบันทึกไว้เพื่อเป็นข้อมูลให้ได้พิจารณากันเบื้องต้นดังนี้

12 นโยบายหลัก ประกอบด้วย

1.ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

2.สร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ

3.ทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม

4.การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก

5.การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของไทย

6.การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

7.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

8.ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย

9.สาธารณสุข ความเสมอภาคและสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุ่มประชาชน

10.การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติมโตอย่างยั่งยืน

11.การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

12.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

12 นโยบายเร่งด่วน ประกอบด้วย

1.แก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน

2.ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3.มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก

4.การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

5.พัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพของแรงงาน

6.การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต

7.การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

8.แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

9.แก้ไขปัญหายาเสพติดและความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

10.พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

11.สนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและดำเนินเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

12.การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยนโยบายแก้ปัญหาภัยแล้งเป็นโยบายที่เพิ่มขึ้นมาในวันประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562

อย่างไรก็ตาม เราเห็นว่าการบรรจุรนโยบายแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาเร่งด่วนด้วยนั้น จำเป็นต้องพิจารณาในรายละเอียดของนโยบาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องมีการวางแผนงานที่ชัดเจน และบูรณาการทุกฝ่ายให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และควรมีการวางแผนในระยะยาวเพื่อป้องกันภัยแล้งซ้ำซาก และแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน