นายสมชาย จึงมีโชค ผอ.สำนักการแพทย์ กทม. กล่าวว่า สำนักการแพทย์ ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยประกาศแจ้งเตือนให้ระวังโรคภัยสุขภาพไปยังโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 11 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลบางขุนเทียน โรงพยาบาลคลองสามวา และโรงพยาบาลบางนา รวมถึงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคในแต่ละพื้นที่ และควบคุมโรคในกรณีถ้ามีการระบาดของโรคติดต่อ

หากพบเป็นผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา สำนักการแพทย์จะส่งรายงานไปยังสำนักอนามัย เพื่อสอบสวนและเฝ้าระวังโรค พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้กับผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลและประชาชนทั่วไป โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสํานักการแพทย์ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอีกด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

สยามรัฐย้ายสำนักงาน