เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 ที่ห้องข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 เพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง

ซึ่งใน จังหวัดยโสธรได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้แก่ งบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด งบอุดหนุนพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบกลุ่มจังหวัด งบกลางเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วนในอำนาจของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี งบกลางโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปี ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 อีกด้วย