โรงเรียนสังวาลวิทยา บ้านแม่เหาะ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียน ในพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่า เนื่องในวันศรีนครินทร์ ที่ให้โอกาสทางการศึกษาเด็กด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ได้จัดงานน้อมรำลึกสมเด็จย่า ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายยงยุทธ ครองวนา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสังวาลวิทยา เดินทางเป็นประธานในงานวันศรีนครินทร์ หรือ วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อเด็กด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง ให้มีโอกาสทางการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมี นายจำรัส ปันทวัง ผู้อำนวยโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ได้นำเด็กนักเรียนชาวไทยภูเขา คณะครู หัวหน้าส่วนราชการ และราษฎรในพื้นที่ ร่วมประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า

พร้อมกันนี้ ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ รวม 48 ทุน ประกอบด้วย กองทุนสมเด็จย่า ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 5 ทุน ทุนโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 15 ทุน และทุนละ 500 บาท จำนวน 8 ทุน ทุนสวัสดิการโรงเรียน ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 3 ทุน และทุนจากผู้มีจิตศรัทธา อีกจำนวน 20 ทุน และ มอบ รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร ให้กับเด็กนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดการแข่งขันทักษะวิชาการ การวาดภาพระบายสี การคัดลายมือ การเขียนเรียงความ การจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย และ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

สำหรับ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา เป็นโรงเรียนในพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ต้องการให้เด็กชาวไทยภูเขาได้รับการศึกษาและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบต่อไป เปิดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2511 และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จมาเปิดป้ายอาคารเรียน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2512 และทรงพระราชทานนามโรงเรียนว่า “สังวาลย์วิทยา” ปัจจุบันโรงเรียนสังวาลย์วิทยา มีนักเรียนทั้งหมด 426 คน เป็นนักเรียนพักนอน จำนวน 255 คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนสังวาลย์วิทยาได้ดำเนินงานตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ