ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์  ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สสวท. ได้จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 51ระหว่างวันที่ 21 - 30 ก.ค.62 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ผู้แทนประเทศไทยประกอบด้วย

 นายชลภัทร วรงค์ชยกุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
นางสาวพิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
นายภัคพล ธาดาวศิณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
นายสรรค์เปรม เตชะวิเชียร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร

คณะอาจารย์ร่วมทีมประกอบด้วย ผศ.ดร.พัชรีนารถ  ทรัพย์อาภากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวหน้าทีม  ผศ.ดร.ปณิทัต  หาสิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองหัวหน้าทีม ผศ.ดร.ต่อศักดิ์  ล้วนไพศาลนนท์  มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยหัวหน้าทีม  ดร.ณิชนันทน์  เทพศุภรังษิกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยหัวหน้าทีม  และนายเจริญศักดิ์  เมืองแก้ว สสวท. ผู้จัดการทีม