นายกนครแม่สอด ส่งหนังสือถึง “บิ๊กตู่” แสดงความยินดีและสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก - การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” รองรับเมืองหน้าด่าน AEC

วันนี้ (18 ก.คง62) ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก มีหนังสือถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา “บิ๊กตู่” นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ว่าตามที่ รัฐสภาได้มีมติร่วมกันเห็นชอบให้แต่งตั้งให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ไปแล้วนั้น

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า จากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ในปัจจุบัน มีมูลค่าการค้าขาย ผ่านด่านชายแดนที่สูงขึ้น นับ 100,000 ล้านบาทต่อปี แล้ว ซึ่งเป็นผลจากการที่รัฐบาลเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการค้าขายชายแดน ผ่านกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยได้รับการสนับสนุนให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก ของประเทศ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนบริเวณชายแดน รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานโครงการต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ มาเป็นระยะๆ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 130 และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย,งานก่อสร้างอาคารที่พักหลังใหม่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด , โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สอด 1 , โครงการปรับปรุงขยายระบบประปาภูมิภาค สาขาแม่สอด ระยะที่1-2 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 12 สายตาก-แม่สอด , โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 , โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 2-3 โครงการที่มีแผนดำเนินการในอนาคต ได้แก่ โครงการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(กรมการขนส่งทางบก) , โครงการรถไฟฟ้ารางคู่สายใหม่ แม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์(รฟท.) ,การศึกษาออกแบบก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองตาก-แม่สอด เส้นทางหมายเลข 12 (ทล.) เป็นต้น อีกทั้งคณะรัฐมนตรี ยังได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เรื่องการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่างแม่สอดและเมียวดี ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความใกล้ชิดระหว่างสองเมืองเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นส่วนสำคัญในการขยายตัวทางการค้าชายแดน และการลงทุนระหว่างกัน และเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศในภาพรวมรวมทั้งสนับสนุนสอดคล้องกับการจัดตั้งนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่ต้องมาดูแลสังคม และการจัดบริการสาธารณะรองรับการเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนคร แม่สอด พ.ศ...... เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดเช่นเดียวกับเมืองพัทยา

ในการนี้ เพื่อให้การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การค้าขายชายแดน การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากอย่างเป็นรูปธรรม ตามความต้องการ ของประชาชน สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานของรัฐบาลเพื่อการส่งเสริมการค้าชายแดน ผ่านการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และการเป็นประตูสู่ยุโรปบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ดังนั้น ในนามของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ/พนักงานเทศบาลนครแม่สอด สื่อมวลชนแม่สอด และประชาชนชาวนครแม่สอด ขอแสดงความยินดีและสนับสนุนการทำงานของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐบาลในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดเช่นเดียวกับเมืองพัทยาในโอกาสต่อไป ที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศ

ซึ่งในเรื่องนี้ประชาชนชาวนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ได้มีการทำประชาคม และเห็นด้วยกับโรงการการพัฒฯนครแม่สอด เป็นเมืองชั้นนำทางเศรษฐกิจ และการยกฐานะเป็นท้องถิ่นพิเศษ และพร้อมสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา เดินหน้าพัฒนาบ้านเมืองท้องถิ่นนครแม่สอด และประเทศไทย 4.0