นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ก.พาณิชย์ ได้จัดทำ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ, เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ประเทศไทย และหอการค้าจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม การแสดงและจำหน่ายสินค้า “ตลาดนัดชายแดน” (Northern Thailand Border Trade Fair 2019) ขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ 17 จังหวัดภาคเหนือ

ทั้งนี้เพื่อให้สามารถขยายการค้าไปสู่การค้าระดับชายแดนได้ ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า การให้บริการและความสะดวกทางการค้า การลงทุน การค้าชายแดน การค้าผ่านแดน และโลจิสติกส์ รวมทั้งขยายการค้าและการตลาดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการค้า/การลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตลอดจนสนับสนุนการเพิ่มและขยายช่องทางการค้า การลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวชายแดนให้มีความคึกคักและสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามงานดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 4 ส.ค. 2562 ที่ สนามฝึกยุววรรณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพของผู้ประกอบการ SME / ผู้ประกอบการค้าชายแดนในกลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 150 บูธ และผู้ประกอบการจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ อีก 15 บูธ

สำหรับข้อมูลสถิติของกรมการค้าต่างประเทศ พบว่า มูลค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของไทยในปี 2561 นั้น มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,392,629 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.58% และสำหรับในปี 2562 นี้ มีการตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1.6 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้ จึงนับเป็นการผนึกกำลังกันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนให้กับผู้ประกอบการในกลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือที่สำคัญยิ่ง

นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ได้มีนโยบายให้สำนักงานพาณิชย์ของแต่ละจังหวัดจัดกิจกรรมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์นั้น ล่าสุดได้มีจัดทำโครงการเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์จังหวัดอุตรดิตถ์สู่ภูมิภาค ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SME เครือข่ายผู้ประกอบการ Biz Club รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ด้านการตลาดสมัยใหม่ การนำเสนอสินค้าทางออนไลน์ และการสร้าง Brand ตลอดจนดำเนินการกระจายผลผลิตในจังหวัดและต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูป และรณรงค์บริโภคผลไม้ไทย เพื่อกระจายรายได้สู่สังคมและชุมชน

นายพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธาน Biz Club ประเทศไทย กล่าวว่า เครือข่ายธุรกิจ Biz Club 17 จังหวัดภาคเหนือ มีการพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สินค้าในกลุ่มสามารถจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศให้ได้มากที่สุด โดยมีการรวบรวมสมาชิกให้เห็นถึงความสำคัญในการรวมกลุ่มกัน พร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์คัดสรรที่มีคุณภาพดีตรงกับความต้องการของตลาด และสรรหาตลาดที่เหมาะสมทั้งในและต่างประเทศ ทำให้มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและสามารถกระจายสู่ตลาดครั้งละจำนวนมากจนได้รับความสนใจจากผู้ซื้อ

ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดเชียงราย มีการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ ระหว่าง จ.เชียงราย กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเมื่อเร็วๆ นี้ได้เดินทางไปที่รัฐฉาน สาธารณรัฐสหภาพเมียน และเมื่อวันที่ 9 ก.ค. ที่ผ่านมายังได้พบปะหารือร่วมกับคณะผู้แทนสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจีน เพื่อสร้างความสัมพันธ์และให้ข้อมูลด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และเชิญชวนนักลงทุนจากประเทศจีนมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายอีกด้วย