วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าอัศวรรณช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ 1 อำเภอเมืองหนองคาย นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงาน “OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งที่ 2” ระหว่างจังหวัดหนองคาย และ จังหวัดเชียงใหม่ 13 – 17 ก.ค. 62 โดยมี นางมนนิภา โกวิทศิริกุล ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย นางวัลลา ไววิทย์ ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจอัศศวรรณ นายประภาส ดอนชุม ผู้จัดการทั่วไปอัศวรรณ 2 ส่วนราชการจังหวัดหนองคายและประชาชนร่วมในพิธี

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งที่ 2” เป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ชุมชน เป็นการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิต หรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถจำหน่ายในตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยมีหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล พึ่งตนเอง และคิดอย่างสร้างสรรค์

อีกทั้ง เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการเพิ่มช่องทางการแสดง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนและพัฒนาให้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้า และความร่วมมือระหว่างประเทศ

ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า OTOP จากจังหวัดเชียงใหม่ 61 บูธ สินค้าจากจังหวัดหนองคาย 5 บูธ สินค้าจากประเทศลาว 3 บูธ และสินค้าจากกัมพูชาอีก 2 บูธ รวม 71 บูธ ซึ่งจะมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าไปจนถึงวันที่ 17 ก.ค.62 นี้.