องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามงานออกหน่วยให้บริการประชาชน โครงการพระดาบสสัญจร ที่ ตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อสนองแนวพระราชดําริในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ลงพื้นที่ติดตามโครงการพระดาบสสัญจร เพื่อสนอง แนวพระราชดําริในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่การเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

โดยมีมูลนิธิพระดาบส ร่วมกับสํานักงานโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนต่างๆ อาทิเช่น นายมณฑล มีลาภนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว, กรมประมง, ภาควิชาปฐพีวิทยาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ, โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ , มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว, บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด, บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จํากัด, บริษัท ซินเจนทาคอร์ปอเรชั่น จํากัด, บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด, กลุ่มกรกฎา 60 โดยไลออนท์ สมชาย เลิศรัตน์สมบัติ, บริษัท เทรดสตาร์ จํากัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อสนอง แนวพระราชดําริในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการออกหน่วยให้บริการประชาชน บริการตรวจสอบซ่อมแซมการบำรุงรักษา เครื่องจักรกลการเกษตร ฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลรักษา เครื่องจักรกลการเกษตร การใช้ปุ๋ยบํารุงดิน อย่างมีประสิทธิภาพ สาธิตการใช้เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก การใช้เตาเผาแกลบ เพื่อให้ได้ปุ๋ย และน้ำส้มควันไม้ การแปรรูปอาหาร บริการตัดผม บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และอื่นๆ

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้มอบถุงพระราชทานแก่ประชาชน จํานวน 200 ชุด ถวายเครื่องไทยธรรมพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จํานวน 10 ชุด มอบุทุนการศึกษาแก่นักเรียน 300,000 บาท มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่จำนวน 5 แห่ง มอบรถเข็นผู้พิการจํานวน 5 คัน ไม้เท้าสําหรับผู้สูงอายุ และต้นกล้ายางนา จำนวน 100 ต้น และมอบใบปารกาศกับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมช่างซ่อมรถไถที่ใช้ในการเกษตร จากนั้นได้ปล่อยพันธุ์กินพืชจำนวน 50,000 ตัว ลงในบ่อน้ำโครงการเกษตรโรงเรียนบ้านชี ร่วมปลูกต้นยางนา และเดินเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 เยี่ยมชมสาธิตการเผาถ่านแกลบ เพื่อน้ำส้มควันแกลบ พร้อมมอบชุดเตาเผาแกลบ และหนังสือเคหะการเกษตร กิจกรรมออกบูท ของหน่วยงาน และการฝึกอาชีพ ตลอดจนการปฎิบัติงานของหน่วยบริการเคลื่อนที่ที่มาให้ความรู้แก่ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ และได้มอบโรงสีข้าวชุมชนขนาดเล็กให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านชี อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี โดยมีนายมณฑล มีลาภ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ผู้รับมอบ ของมูลนิธิพระดาบส และสำนักพระราชวัง เพื่อใช้ในการสีข้าวในชุมชน จำนวน 1 เครื่อง อีกด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน