นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ร่วมกับ นายกัว หยวนปิง รองคณบดีคณะแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยครูกว่างซี เมืองกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยครูกว่างซี ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยครูกว่างซี โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนของสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต3(ภาคกลาง) เป็นศูนย์ของเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรีและอยุธยา ซึ่งถือเป็น 1 ใน 8 โรงเรียนของไทย ที่มีศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมถึงเป็นแหล่งค้นคว้าความรู้ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และร่วมประชุมแนวทางการสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติ ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนของนักเรียน รวมทั้งจัดให้มีการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา โดยมีเป้าหมายสำคัญพัฒนาการเรียนการสอนของครูและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีศักยภาพได้มาตรฐานสากล