ร่างข้อบังคับร่วมสองสภาเสร็จแล้ว "สิงห์ศึก"เผยร่างใหม่4ข้อ ก่อนปธ.บรรจุวาระแก้กม.หากมีการแก้ไขผู้เสนอต้องลงชื่อใหม่ เปิดช่องแก้รธน.ต้องทำเปิดรายละเอียดทุกขั้นตอน-รับฟังความเห็นตามม.77

เมื่อวันที่ 12 ที่ รัฐสภา เกียกกาย พลเ.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ....แถลงผลการประชุม ว่า การยกร่างข้อบังคับการประชุม ประกอบด้วย 13 หมวดจำนวน 154 ข้อ ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงนำแนวทางที่เคยกำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ.2553 และมีส่วนที่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ60 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามรูปแบบของการเขียนกฎหมาย ทั้งนี้มีการยกร่างขึ้นใหม่จากข้อบังคับเมื่อปี 53 จำนวน 3 หมวด คือหมวด 4 หมวด 5 และหมวด 9 อีกทั้งมีการกำหนดกรณีที่ผู้เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างพ.ร.บ.

"ก่อนที่ประธานรัฐสภาสั่งบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา หากจะมีการแก้ไขต้องให้ผู้เสนอที่ลงชื่อไว้เดิมทุกคนร่วมลงชื่อในการแก้ไขเพิ่มเติมด้วย ส่วนการพิจารณารัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเสนอต่อรัฐสภา ต้องเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นได้ และนำหลักการเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างกฎหมายตามมาตรา 77 วรรคสองของรัฐธรรมนูญปี60 มากำหนดใช้กับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วย"รองประธานส.ว.กล่าว