นางสาวชุณห์พิมาน เกิดนาค ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการคลัง เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 ก.ค. 62 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการคลัง ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2224 3056 ในวันและเวลาราชการ

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี พนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ เวชกรฉุกเฉิน และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 23 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ส.ค. 62 ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2220 7570 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตบางรัก เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ พนักงานทั่วไป พนักงานสวนสาธารณะ พนักงานประจำรถ และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 50 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตบางรัก ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. - 30 ส.ค. 62 ณ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางรัก สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2236 1395 ต่อ 6207 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตลาดกระบัง เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ นายท่า พนักงานทั่วไป พนักงานประจำรถ และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 8 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 ก.ค. 62 ณ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตลาดกระบัง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2326 9014 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตบางคอแหลม
 เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 19 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. - 8 ส.ค. 62 ณ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางคอแหลม สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2291 0282 ในวันและเวลาราชการ
 
สำนักงานเขตราชเทวี
 เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ พนักงานทั่วไป และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 8 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตราชเทวี ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ก.ค. 62 ณ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตราชเทวี สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2354 4206 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตสายไหม เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ พนักงานทั่วไป และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 13 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสายไหม ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 62 ณ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตสายไหม สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2158 7349 ในวันและเวลาราชการ