"วิสาหกิจชุมชน" เดินหน้าขอปลูกกัญชาเพราะคือทองคำเขียว พืชเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย แม้ว่าจะมี ครม.ชุดใหม่แต่ก็วิตกอาจจะถูกกลุ่มนายทุนฮุบปลูก

วันนี้ (11 กรกฏาคม 2562) ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ประธานสมาพันธ์วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย เปิดเผยว่า ตอนนี้ สมาพันธ์วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย ได้ร่วมมือและประสานงานกับ บริษัทฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ออกให้ความรู้กับเกษตรกรที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็น "กลุ่มวิสาหกิจชุมชน" ซึ่งส่วนใหญ่แล้วทางเราได้ลงพื้นที่ใน ภาคเหนือ และ ภาคอีสานเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะหลายคนเชื่อว่า "กัญชา"

นอกจากจะเป็นพืชมหัศจรรย์รักษาผู้ป่วยโรคชนิดต่าง ๆ ได้แล้ว "กัญชา" ก็ยังเป็น "ทองคำเขียว" เพราะว่ากัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรชำนาญการในการปลูกเป็นอย่างมาก หลังจากที่ผ่านมาสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้เผยแพร่สื่ออินโฟกราฟฟิก ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ขออนุญาตผลิต นำเข้า และส่งออก “กัญชา” ซึ่งกฎหมายอนุญาตไว้ 7 กลุ่ม ดังนี้

1.หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด สภากาชาด 2.ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม สัตวแพทย์ หรือแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน ตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กำหนด 3.สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย และจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์

4.เกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายและร่วมกันดำเนินการกับหน่วยงานรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษา 5.ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ 6.ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศที่มีความจำเป็นต้องพกพาติดตัวเพื่อใช้รักษาโรค 7.ผู้ขออนุญาตอื่นๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ผู้ขออนุญาตที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐ เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรณีเป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ใน 3 ต้องมีสัญชาติไทยและมีสำนักงานในประเทศไทย

ผศ.ดร.อานนท์ กล่าวอีกว่า เกษตรกรก็ได้ประสานมาทางสมาพันธ์เพื่อรวบรวมกลุ่มวิสาหกิจ เพื่อไปขอทำข้อตกลง (MOU) กับทางมหาวิทยาลัยฯ หรือ หน่วยงานของรัฐ เพื่อเตรียมตัวปลูกกัญชาตาม พ.ร.บ.นิรโทษกรรมกัญชา 2562 ดังกล่าว แม้ว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลมี ครม.ประกาศออกมาถึงผู้รับผิดชอบแล้วก็ตาม แต่ประชาชนก็ยังวิตกและกังวลอยู่ว่าจะมีนายทุนเข้ามาเป็นผู้เพาะปลูกกัญชา หรือแม้แต่การผลิตน้ำมันกัญชา จึงอยากจะให้ผู้รับผิดชอบเข้าใจและเห็นใจเกษตรกรที่ต้องการจะปลูกกัญชา และอยากให้สนับสนุนเกษตรกรปลูกมากกว่านายทุน.

กองทุนประกันวินาศภัย