วันที่ 11 กรกฎาคม 62 ที่โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน นางสาวโศรยา หอมชื่น ผอ.ททท. สำนักงานประจวบคีรีขันธ์  กล่าวเปิดการประชุมหัวข้อ “เปิดมุมมองตลาดนักท่องเที่ยวเอเชีย” เพื่อพบปะหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.ประจวบฯ-เพชรบุรี ร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวราว 100 คน มีนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิค การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายสันติ แสวงเจริญ รองผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก ททท. นางกุลปราโมทย์ วรรณะเลิศ ผู้อำนวยการกองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิคใต้ ททท. นายอภิสิทธิ์ อุบลโกมุท ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหัวหิน มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม 

นางสาวโศรยากล่าวว่า  การประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ได้รับความรู้ความเข้าใจและรู้จักตลาดเอเชียเพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการนำเสนอภาพรวม กระแส และแนวโน้มของตลาดเอเชีย พฤติกรรมนักท่องเที่ยวตลาดเอเชียตลอดจนการทำการตลาด เพื่อเจาะตรงเข้าสู่กลุ่มที่เป็นเป้าหมายทางการตลาดในภูมิภาคเอเชีย เพิ่มขีดความสามารถในการส่งเสริมการตลาดให้กับพันธมิตรมากขึ้น และเป็นการตอบสนองกลยุทธ์ประสานความร่วมมือเครือข่ายทางการตลาดและเสริมศักยภาพด้านการตลาดการท่องเที่ยว ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมตลาดปี 2562 ของ ททท.สำนักงานประจวบฯ รวมทั้งแนวทางส่งเสริม และรองรับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของนักท่องเที่ยวตลาดเอเชียในอนาคต.

 อุดมศักดิ์ นิ่มเซียน. หัวหิน/ประจวบฯ

กองทุนประกันวินาศภัย