กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-26 ก.ค.62 ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายกภายใต้แนวคิด“จิตวิญญาณของกลุ่มยุวเกษตรกรคือพลังที่ไม่สิ้นสุดใน
การขับเคลื่อน สร้าง และพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของของเยาวชนไทยในด้านการเกษตร

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาเกษตรกร
ทุกช่วงอายุ โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่ออาชีพการเกษตรให้กับเยาวชนของชาติให้เป็นยุวเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสภาวะผู้นำ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีทักษะอาชีพการเกษตรทักษะการดำเนินชีวิต และเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของภาคการเกษตรไทยในอนาคต

ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 ก.ค.62 ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และโรงเรียนทหารการสัตว์ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกภายใต้แนวคิด“จิตวิญญาณของกลุ่มยุวเกษตรกรคือ พลังที่ไม่สิ้นสุดในการขับเคลื่อน สร้าง
และพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย สื่อถึงกลุ่มเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ มีใจรักและมีทัศนคติที่ดี
ต่อภาคการเกษตร มีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำด้วยการทำจริงและพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

โดยงานนี้จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการและการลงมือปฏิบัติจริง สร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีแก่เกษตรกรรุ่นเยาว์ผนึกกำลังกลายเป็นเครือข่ายยุวเกษตรกร ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและองค์กรอิสระเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานด้านเยาวชนเกษตรของไทย

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกวดแข่งขันเพื่อพัฒนาฝีมือและเป็นเวทีแสดงความสามารถของยุวเกษตรกรจำนวน 11 รายการได้แก่ 1.การประกวดคลิปวิดีโอแนะนำกลุ่มยุวเกษตรกร 2.การประกวดการผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์เพื่อทำการส่งเสริมการเกษตร 3.การประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร(ระดับอุดมศึกษา) 4.การแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร 5.การแข่งขันการจัดสวนถาด

6.การแข่งขันเคหกิจและแปรรูปทางการเกษตร(แกงเขียวหวานไก่) 7.การแข่งขันการขยายพันธุ์พืช (ต่อกิ่งแบบเสียบข้างมะม่วง) 8.การแข่งขันกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง 9.การแข่งขันเขียนชื่อพืช แมลง สัตว์และประมง 10.การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการเกษตร 11.การประกวดเรียงเมล็ดพืชเป็นรูปภาพ นิทรรศการความรู้และผลงานของยุวเกษตรกรเพื่อให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความสำเร็จและแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรซึ่งกันและกัน ประกอบด้วยยุวเกษตรกร 9 กลุ่มคือ กลุ่มยุวเกษตรกรตัวแทนระดับภาค 6 ภาค กลุ่มยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษา กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และกลุ่มยุวเกษตรกรบนพื้นที่สูง

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเรียนรู้และดูงาน ในโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯของโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก มีฐานการเรียนรู้ที่ครอบคลุมการเกษตรในทุกด้านทั้งปศุสัตว์ เกษตรกรรม การแปรรูป และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกษตร ทำให้ยุวเกษตรกรมีโอกาสศึกษาต้นแบบของการทำการเกษตรอย่างครบวงจร

“โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความลำบากจากมหาอุทกภัยเมื่อปีพ.ศ.2554 เป็นทั้งคลังอาหารสำหรับนักเรียนนายร้อยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ เป็นคลังอาหารเลี้ยงสัตว์ และเป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรครบวงจรให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจ”

โดยหลักการสำคัญของการขับเคลื่อนและพัฒนางานยุวเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรคือ การสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่ทำให้เยาวชนมีความสุขในการเรียน การกำหนดเป้าหมายร่วมเพื่อการทำงานอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร การประเมินความสำเร็จ และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และขยายผล เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้พบเห็น