กทม.ออกตรวจทั่ว 48 แห่งใน 26 เขต พบมีเปิดในห้างฯไม่มีใบอนุญาต ให้เวลาไปจัดการให้ถูกต้อง เจอสั่งปิด ขณะอีก 8 แห่งยังตกมาตรฐาน คิดเป็น 16% เผยใช้เกณฑ์ตรวจ 5 มิติ นอกจากเรื่องความปลอดภัย ยังคุมเข้มเรื่องสุขอนามัยป้องกันโรคระบาด

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.62 นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯกทม.นำคณะ ลงพื้นที่ตรวจสุขลักษณะความปลอดภัยและอาชีวอนามัยกิจการสวนสนุกในกทม. โดยสำนักอนามัย ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรีศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กภาควิชสกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยลัยมหิดล และหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ณ สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ เขตคันนายาว

รองผู้ว่าฯกทม.กล่าวว่า กทม.มอบสำนักอนามัย โดยสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย พัฒนาแนวทาง หลักเกณฑ์ คู่มือตรวจประเมินด้านสุขลักษณะ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับกิจการสวนสนุก เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้บริการเครื่องเล่นในสวนสนุก โดยร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขตลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจการสวนสนุก 48 แห่ง ใน 26 เขตของ กทม. ตั้งแต่เดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ตรวจประเมินสุขลักษณะของสถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร การสุขาภิบาล ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและการป้องกันเหตุรำคาญ ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จากการตรวจประเมินพบว่ากิจการสวนสนุกเป็นไปตามเกณฑ์มาตฐาน 40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 8 แห่งคิดเป็นร้อยละ 16.67 และใน 48 แห่ง เป็นสวนสนุกภายในอาคารห้างสรรพสินค้า 43 แห่ง อยู่ภายนอก 5 แห่ง ตรวจแล้วพบมีใบอนุญาต 33 แห่ง ไม่มีใบอนุญาต 15 แห่ง เขตได้แจ้งให้ขอใบอนุญาตให้ถูกต้องภายใน 15 วัน หากยังไม่ได้จะสั่งให้หยุดบริการ และมีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีสวนสนุกชั่วคราวตามลานกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ 7-30 วัน ก็ต้องขออนุญาตตามเกณฑ์ด้วย ซึ่งกำชับเขตให้ตรวจอย่างเข้มงวด

สำหรับเกณฑ์การตรวจสวนสนุก ดูใน 5 มิติ ต้องมีคู่มือการติดตั้ง ขออนุญาตถูกต้อง , คู่มือการใช้งานเครื่องเล่น ติดป้ายคำเตือน กำหนดอายุ , คู่มือการดูแลบำรุงรักษา ตรวจทุกวัน 3-6 เดือน 1-5 ปี , คนคุมเครื่องต้องผ่านการฝึกอบรม และมีแผนผัง ซ้อมรับเหตุฉุกเฉิน รวมถึงดูแลความสะอาดป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อในผู้มาใช้บริการเครื่องเล่นในสวนสนุก เช่น โรคมือ เท้า ปาก ไข้หวัดใหญ่ ตาแดง ประชาชนผู้ใช้บริการและผู้ปกครอง ควรดูแลเด็กให้เล่นเครื่องเล่นอย่างเหมาะสมกับช่วงอายุ ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน