เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (9 ก.ค.62) ที่หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย นายวีระชัย โชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการ และสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและรักษาสุขภาพ กิจกรรมอุดหนุนชุมชน – หมู่บ้าน สำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2562

นายทวนทอง เปียจำปา ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองคาย กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน 43 ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการแจ้งคณะกรรมการชุมชนจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณซึ่งมติที่ประชุมทั้ง 43 ชุมชน ได้จัดทำโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมในชุมชนเทศบาล, โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รวมไปถึงโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บ้านสะอาดอนามัยดี ชีวีสมบูรณ์)
ดังนั้น เทศบาลเมืองหนองคาย จึงได้จัดโครงการให้ความรู้ในการป้องกันและรักษาสุขภาพในครั้งนี้ขึ้น พร้อมมอบเงินอุดหนุนชุมชน ข หมู่บ้าน สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ.