เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (9 ก.ค.62) ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ)ยโสธร นายผดุงเกียรคิ สลับศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ)ยโสธร นายบุญถม คุริรัง นายณัฐพล นาคสุข รองประธานสภา อบจ.ได้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อให้สมาชิกสภา อบจ.ยโสธร พิจารณาให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณจากหมวดต่างๆที่ไม่ได้ใช้เพื่อนำงบประมาณที่รับโอนมาพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยมีสมาชิกสภา อบจ.ยโสธรให้ความเห็นชอบอย่างพร้อมเพียง

ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า การที่ทางคณะผู้บริหารมีความจำเป็นที่จะนำงบประมาณจากหมวดอื่นมาใช้เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจึงได้ให้กองกิจการสภา อบจ.เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญในครั้งนี้ขึ้นเพื่อที่จะให้ทางสมาชิกสภา อบจ.ยโสธร ทั้ง 30 คน ได้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณในครั้งนี้ซึ่งก็ไดัรับความเห็นชอบจากสมาชิกสภา อบจ.ให้โอนงบประมาณในครั้งนี้ซึ่งทางคณะผู้บริหาร อบจ.ยโสธรก็จะได้นำงบประมาณดังกล่าวไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนต่อไป

ดร.สถิรพร ยังกล่าวอีกว่า นอกจากการโอนงบประมาณรายจ่ายแล้วยังรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสมาชิกสภา อบจ.ทั้ง 30 คน ซึ่งส่วนมากจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องถนนที่สัญจรลำบากซึ่งเมื่อทราบแล้วก็ให้ทางกองช่างออกสำรวจตรวจสอบและดำเนินแกัไขเพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชนต่อไป