พ.ต.อ.เดชา กัลยาวุฒิพงศ์ รองผู้บังคับการกองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล ปฏิบัติราชการแทนผู้บังคับการกองทะเบียนพล (รองผบก.ฯปรท.ผบก.ทพ.)เปิดเผยถึงบันทึกข้อความเลขที่ 0009.232/3004 วันที่ 25 มิ.ย.2562 ถึง ผบช.สตม.เรื่อง ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการในสังกัด ตร. ว่า ตามหนังสือ สตม.ที่ 0029.112/3542 ลงวันที่ 24 มิ.ย.2562 เสนอ ตร.ให้อนุมัติข้าราชการตำรวจ จำนวน 33 ราย (ตามบัญชีแนบท้าย) ปฏิบัติราชการที่ สตม.เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผบช.สตม.มอบหมาย มีกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ ตร.อนุมัติไปนั้น

กองทะเบียนพล(ทพ.)ขอเรียนว่า ตร.มีบันทึกลง 25 มิ.ย.2562 อนุมัติให้ข้าราชการตำรวจจำนวน 33 รายดังกล่าว ไปปฏิบัติราชการที่ สตม.เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผบช.สตม.มอบหมาย เป็นครั้งคราว โดยไม่ขาดจากต้นสังกัด มีกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. เป็นต้นไป โดยงดเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำหรับลำดับที่ 1,3,5-9,11,14-16, 18-22,24-27, และ 29-33 จำนวน 25 ราย เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ตร.อนุมัติให้ไปปฏิบัติราชการที่ สตม.มีตั้งแต่นายตำรวจ ยศ.พ.ต.อ.จนถึง ด.ต.จากสังกัดต่างๆ รวม 33 นาย อาทิ พ.ต.อ.สถิต พรมอุทัย รอง ผบก.สส.ภ.2 , พ.ต.อ.ยศพนธ์ จรรยาสถิต รองผบก.จว.จันทบุรี ,พ.ต.อ.จิรพัฒน์ พรมสิทธิการ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.3 ,พ.ต.อ.ชูศักดิ์ พนัสอัมพร รองผบก.จว.อุทัยธานี , พ.ต.อ.มานะ นาคทั่ง รองผบก.จว.นครศรีธรรมราช ,พ.ต.อ.ทินกร รังมาตย์ รองผู้บังคับการ ปส.3, พ.ต.อ.รังสิมันส์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ผอ.และ ด.ต.สมคิด คำสวัสดิ์ ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.1 ฯลฯ