เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.62 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพระใส ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2562

การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันกำหนดมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกรที่กำลังระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อไม่ให้เข้ามาระบาดในจังหวัดหนองคายและประเทศไทย ทั้งนี้จังหวัดหนองคายได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร และมีการประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร ในสัตว์หรือซากสัตว์ชนิดสุกรหรือหมูป่า มีผลทำให้การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามประกาศภายในจังหวัดต้องได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์

ซึ่งจะได้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร เพื่อไม่ให้ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรมีความตื่นตระหนก แต่เน้นให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมมือในการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้โรคเข้ามาระบาดในจังหวัดหนองคายและประเทศไทย

จากข้อมูลของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย พบว่ามีการเลี้ยงสุกรแบบฟาร์มย่อย ทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 254 ฟาร์ม, สุกร 3,936 ตัว และมีการเลี้ยงแบบฟาร์มมาตรฐาน จำนวน 140 ฟาร์ม สุกร 69,399 ตัว อำเภอที่มีการเลี้ยงมากที่สุดคืออำเภอเมืองหนองคาย จำนวน 81 ฟาร์ม สุกร 40,415 ตัว โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) เป็นโรคระบาดในสุกรที่มีความรุนแรง และก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสุกรทุกกลุ่มอายุ เป็นโรคสัตว์แปลกถิ่นเนื่องจากไม่พบการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทย หากมีการระบาดเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร (ไม่ติดต่อคน) เพราะในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยาที่ใช้ในการป้องกันโรค.