การเคหะแห่งชาติประชุมร่วมธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ซักซ้อมรายละเอียดการโอนกรรมสิทธิ์-จดจำนองที่อยู่อาศัยมูลค่าต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวนกว่า 50,000 รายทั่วประเทศ รับมาตรการลดค่าธรรมเนียม 0.01% จากเดิม 2% ระหว่าง 24 มิถุนายน 2562-23 มิถุนายน 2563

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์อันเนื่องจากการโอนในคราวเดียวกันในอัตราร้อยละ 0.01 สำหรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคาร หรืออาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว ราคาซื้อขายไม่เกิน 1 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 1 ล้านบาทตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 23 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ถึงแนวทางและรายละเอียดที่จะต้องเตรียมการ เพื่อให้การโอนและจดจำนองเป็นไปด้วยความราบรื่น โดยในครั้งนี้การเคหะแห่งชาติมีลูกค้าที่พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ในภาพรวมทั่วประเทศ จำนวนกว่า 50,000 ราย โดยแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 32,000 ราย และพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน 18,000 ราย

“รัฐบาลเคยออกมาตรการลดค่าโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนองเงื่อนไขร้อยละ 0.01 มาครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อปี 2558 แต่มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก กอปรกับการเคหะแห่งชาติมีโครงการที่ตรงกับเงื่อนไขเป็นจำนวนมาก ในครั้งนี้จึงต้องประชุมวางแผนหารือถึงรายละเอียดกันก่อน เพื่อให้การโอนและจดจำนองจบลงด้วยความราบรื่น เนื่องจากถือเป็นผลประโยชน์ของลูกค้าการเคหะฯ ที่ใช้บริการสินเชื่อจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยควรได้รับ” ดร.ธัชพลกล่าว

เดิมอัตราการโอนกรรมสิทธิ์และการจดจำนอง กรมที่ดินเก็บค่าจดทะเบียนรายการร้อยละ 2 ซึ่งเป็นภาระที่หนักสำหรับลูกค้าการเคหะฯ ที่มีรายได้น้อย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ลดค่าธรรมเนียมดังกล่าว นอกจากลดภาระผู้มีรายได้น้อยแล้ว ส่วนลดดังกล่าวยังจะทำให้ลูกค้ามีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นด้วย เท่ากับเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปในตัว

ทั้งนี้ ลูกค้าที่จะโอนกรรมสิทธิและจดจำนองได้ต้องเป็นลูกค้าที่ครบค้ำประกัน 5 ปี ไม่มีหนี้ค้างชำระ และคู่สมรสเซ็นยินยอมในวันโอนได้

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน