ก.ท่องเที่ยวและกีฬา เร่งผุดกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวฯ เพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มความเชื่อมั่น ด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว

ที่ห้องประชุม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.62 นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. ....

โดย นาวาตรี วรวิทย์ เปิดเผยว่า ล่าสุดกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ได้ดำเนินการยกร่างและหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว โดยนำข้อมูลความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ที่ครอบคลุมเรื่องของ ความปลอดภัยสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมของกรมการท่องเที่ยว จำนวน 56 มาตรฐาน รวมทั้งแนวทางของกฎหมาย จากต่างประเทศ และ ISO ในเรื่อง Adventure Tourism หรือการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย รวมกันทั้งหมดนี้เพื่อนำมาออกแบบร่างพระราชบัญญัติฯ เพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มความเชื่อมั่น ด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย