รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี สมัยที่ 2 การจัดตั้งรัฐบาล จึงเป็นที่จับตามองของสังคม โดยเฉพาะประชาชนซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่างก็มีความคาดหวังต่อรัฐบาลใหม่ ในการบริหารบ้านเมืองและคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมเป็นสำคัญ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “ประชาชน กับ ความหวังต่อรัฐบาลใหม่” จำนวนทั้งสิ้น 1,226 คน สรุปผลได้ ดังนี้

ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การแบ่งกระทรวงให้กับพรรคการเมืองที่เข้าร่วมรัฐบาล ณ วันนี้ พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 61.45 คือ มีแต่การแก่งแย่งตำแหน่ง เพื่อผลประโยชน์ ขัดแย้ง วุ่นวาย รองลงมา ได้แก่ ควรเลือกคนให้เหมาะกับงาน มีความรู้ความสามารถ ทำงานได้จริง ร้อยละ 20.77 การจัดตั้งรัฐบาลย่อมมีทั้งคนพอใจและไม่พอใจ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกฯ ร้อยละ 12.46 ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่เห็นแก่พวกพ้อง ร้อยละ 11.69 และอยากได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ เข้มแข็ง บริหารบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 9.08

“จุดเด่น” ของการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ที่ประชาชน “พึงพอใจ” คืออะไร? พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 42.86 คือ เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ รองลงมา ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ ได้เป็นนายกรัฐมนตรี สานต่องานเก่า ทำงานได้ต่อเนื่อง ร้อยละ 40.00 และได้หลายพรรคเข้ามาร่วมรัฐบาล มีนักการเมืองที่มีฝีมือมาช่วยทำงาน ร้อยละ 23.85

“จุดอ่อน” ของการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ที่ประชาชน “ยังไม่พอใจ” คืออะไร? พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 56.08 คือ ที่มาไม่สง่างาม ไม่เป็นที่ยอมรับ สืบทอดอำนาจ รองลงมา ได้แก่ จัดสรรตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ แบ่งโควต้ากัน เห็นแก่พวกพ้อง ร้อยละ 36.17 และไม่มีเสถียรภาพ เป็นรัฐบาลปริ่มน้ำ ร้อยละ 20.24

“5 อันดับ” เรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการมากที่สุด พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 64.52 คือ แก้ปัญหาเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า รองลงมา ได้แก่ ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ปากท้อง เงินเดือน รายได้ ร้อยละ 52.78 ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ตรวจสอบการทำงานได้ ร้อยละ 48.81 แก้รัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนมีสิทธิมีเสียง เป็นประชาธิปไตย ร้อยละ 18.67 และพัฒนาการคมนาคม ระบบขนส่ง การจราจร ร้อยละ 16.90

เรื่องใด? บ้างที่ประชาชนคิดว่าจะ “สมหวัง” กับ รัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเข้ามาบริหารประเทศ พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 41.78 คือ ได้นายกรัฐมนตรี มีรัฐบาลใหม่มาจากการเลือกตั้ง รองลงมา ได้แก่ ทำงานได้ต่อเนื่อง สานต่องานจากรัฐบาลชุดเดิมได้ ร้อยละ 35.50 และบ้านเมืองอยู่ในความสงบ เรียบร้อย ร้อยละ 28.40

เรื่องใดบ้างที่ประชาชนคิดว่าจะ “ผิดหวัง” กับ รัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเข้ามาบริหารประเทศ พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 50.37 คือ ได้นักการเมืองหน้าเดิม ๆ รูปแบบการทำงานเหมือนเดิม ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง รองลงมา ได้แก่ แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ค่าครองชีพแพง ความเป็นอยู่ลำบาก ร้อยละ 35.16 และไม่สามารถทำตามที่หาเสียงไว้ ทำงานล่าช้า ร้อยละ 25.81

ประชาชนอยากฝากบอกอะไร? กับ “นายกรัฐมนตรี” ณ วันนี้ พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 54.06 คือ พัฒนาบ้านเมือง ทำเพื่อส่วนรวม ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี รองลงมา ได้แก่ เป็นผู้นำที่ดี ควบคุมอารมณ์ ฟังเสียงประชาชน ร้อยละ 40.52 และทำตามสัญญาที่ให้ไว้ ทำตามนโยบายที่หาเสียง ร้อยละ 27.61

ประชาชนอยากฝากบอกอะไร? กับ “คณะรัฐมนตรี” ณ วันนี้ พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 56.31 คือ ช่วยกันทำงาน เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าพวกพ้อง รองลงมา ได้แก่ ไม่ทุจริตคอรัปชั่น โปร่งใส ตรวจสอบได้ ร้อยละ 42.80 และไม่ถูกครอบงำ ทำงานเป็นอิสระ ยึดหลักการทำงานที่ถูกต้อง ร้อยละ 31.59

นี่คือ ภาพสะท้อนความหวังต่อรัฐบาลใหม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาดูแล้ว คงต้องยอมรับว่าสิ่งที่คาดหวังต่อรัฐบาลใหม่ ยังคงเป็น “สิ่งไม่ใหม่” โดยเฉพาะในมิติของการขับเคลื่อนประเทศนั้น ประชาชนยังคงคาดหวังให้รัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปากท้อง แต่ก็ไม่รู้ว่าความคาดหวังที่สะท้อนผ่าน การสำรวจนี้ รัฐบาลใหม่จะมองเห็น...ได้รับการเหลียวแล หรือไม่?

แล้วจะรู้ได้อย่างไร? ว่ารัฐบาลเหลียวแลความคาดหวังประชาชน... คงดูได้ไม่ยาก แค่การคัดเลือกผู้รับตำแหน่งรัฐมนตรี ก็น่าจะตอบอะไร? ได้นักต่อนักแล้ว เพราะสถานการณ์ของปัญหาบ้านเมืองที่อยู่ในขั้น “สุกงอม” รอการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนนั้น จำเป็นต้องอาศัย “รัฐมนตรีคุณภาพ” และสามารถทำงานได้ทันที แต่ถ้าความคาดหวังของประชาชนถูกบดบังด้วยการแบ่ง “โควต้ารัฐมนตรี” จนทำให้ไม่ได้รัฐมนตรีคุณภาพแล้ว...ก็คงไม่ต้องพูดตรงตรงว่า “ประชาชน” ความหวังที่มีต่อรัฐบาลใหม่ คงเป็นแค่ความหัวลมลมแล้งแล้งเท่านั้น...

ณ วันนี้ “ประชาชน กับ ความหวังต่อรัฐบาลใหม่” จะมีสภาพอย่างไร? คงไม่ต้องอธิบายให้ยืดยาว...แค่กระแสข่าว “8 ว่าที่รมต.” ส่อมีปัญหา...ก็น่าจะทำให้รับรู้ความรู้สึกของประชาชนได้ไม่ยากเลย..!!

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน