วันที่ 18 มิ.ย. 62 นายแก้วสรร อติโพธิ อาจารย์นักกฎหมาย กล่าวว่า ในวันนี้ (18 มิ.ย.) 17 จำเลยในคดี กปปส. จะยื่นคำร้องขอศาลอาญาส่งศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่า การต่อต้านระบอบทักษิณ โดยสันติวิธีของปวงชน ในปี 2556-2557 สามารถกระทำได้ ไม่มีความผิด เพราะเป็นการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ตามที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 69 บัญญัติว่าบุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใดๆที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ ซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้

Link รายละเอียดคำร้อง