“กฤษฏา” ชมเปราะ กรมชลฯ-กลุ่มผู้ใช้น้ำ-กลุ่มเกษตรกร ร่วมมือบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนุนขยายเครือข่ายจัดการน้ำทั่วถึงทุกพื้นที่ทำเกษตรเกิดความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.62 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 พร้อมเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล โครงการ สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติ และรางวัลสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ของกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2562 ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

นายกฤษฎา กล่าวว่า วันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถในการดำเนินการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ส่งผลให้แผนพัฒนางานชลประทานประสบความสำเร็จ ตลอดจนถึงผลงานด้านการจัดการความรู้ และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกรมชลประทาน และประชาชนทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ซึ่งรางวัลนี้จะเป็นกำลังใจสำคัญในการทำงาน ในส่วนของข้าราชการ ขอให้ดำรงตนในการทำงานอย่างเข้มแข็ง ทันต่อเหตุการณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับรางวัลก็ขอให้นำความรู้ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำกิน น้ำใช้ ไปขยายผลต่อในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งการที่กรมชลฯ ขยายเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำไปยังประชาชนนั้น จะช่วยให้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตรมีความยั่งยืนต่อไป

สำหรับสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลอง RMC. คู 1-10,1L-RMC โครงการชลประทานเชียงราย,รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรือง โครงการชลประทานจันทบุรี,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน ตำบลคอกกระบือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จ.ปัตตานี,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ,และกลุ่มบริหารการใช้น้ำฝั่งซ้ายสามัคคี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท

ด้าน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า นิทรรศการ 117 ปี กรมชลประทาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ โดยในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 จะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การมอบทุนการศึกษา “กองทุนต้นกล้าคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน” การจัดเวทีเสวนาเรื่อง “ชลประทาน สืบสาน รักษา ต่อยอด พลิกวิกฤต Digital Disruption สู่โอกาสการพัฒนา” เป็นต้น ส่วนในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 จะมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “บุคลากรต้นแบบกรมชลประทานกับการขับเคลื่อนนโยบาย RID No.1” การสอนอาชีพมุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรกรมชลประทาน หน่วยงานต้นแบบกับความสำเร็จของการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่นวัตกรรม และการถอดบทเรียน “สหวิทยาการ + ธรณี หมูป่า ถ้ำหลวง นางนอน” เป็นต้น จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในงานชลประทานมากยิ่งขึ้น