อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค แห่งที่ 3 ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกรเข้าไทย ขณะที่ ซีพีเอฟ ร่วมบูรณาการจัดอบรมเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.62 นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ โครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวให้การต้อนรับ น.สพ.บุรินทร์ สรสิทธิสุขสกุล ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานและมีนายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกร แห่งชาติ นายธวัชชัย พรไพรินทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปิติ ปศุสัตว์เขต 4 นสพ.ชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่2 (มุกดาหาร-สะหวันเขต) จังหวัดมุกดาหาร

นายสัตวแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันภาคการปศุสัตว์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ กำลังได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) ถึงแม้ว่าประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคนี้ แต่นับว่ามีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ หรือยานพาหนะที่ใช้บรรทุกนำเข้า-นำผ่าน-นำออกประเทศไทย อีกทั้งยังรวมถึงจากผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินำติดตัวเข้ามา ที่อาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าสู่ประเทศ ซึ่งหากพบการระบาดของโรคดังกล่าวจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมต่ออุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ของประเทศไทยอย่างมาก และมีผลกระทบด้านสังคมและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศด้วย

กรมปศุสัตว์ มีภารกิจหลักในการดูแลเรื่องสุขภาพสัตว์และผลผลิตด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย เพื่อให้ได้ผลผลิตด้านการปศุสัตว์ที่เพียงพอ มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งสร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการในการส่งออกไปยังต่างประเทศ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันโรค ASF ในสุกร เพื่อป้องกันการระบาดเข้าสู่ประเทศไทย

“เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อโรคของยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์เข้าสู่ประเทศ ในจังหวัดชายแดนจำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสระแก้ว ซึ่งจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดลำดับที่3ที่จัดทำพิธีส่งมอบและเปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ โดยการสร้างศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ ตามความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ซึ่งเป็นมาตรการที่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค ASF ในสุกรเข้าประเทศไทยได้”อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

ทั้งนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เพื่อเทิดพระเกียรติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวและร่มเงาให้สำนักงานด่านมุกดาหารต่อไป

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ ไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรไทยเท่านั้น ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการค้าชายแดนมากขึ้น เพราะสินค้าปศุสัตว์ทำรายได้ให้กับประเทศมูลค่านับแสนล้านบาท

ด้าน นายสมพร เจิมพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจสุกร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์ฯ รวม 2 แห่ง ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะก่อสร้างเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานฟาร์มของบริษัท และเกษตรกรในโครงการคอนแทร็กฟาร์ม รวมทั้งร่วมกับกรมปศุสัตว์ และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ จัดอบรมเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เข้าใจและตระหนักถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบป้องกันโรคที่ดีควบคู่กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง