วันนี้ (12 มิ.ย.62) ภายใต้อำนวยการของ พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.ตม.5 , พ.ต.อ.ชาญชัย เชาวน์เกษม รอง ผบก.ตม.5 และ ว่าที่ พ.ต.ท.ณวิภาส เทศแย้ม สว.ตม.จว.เพชรบูรณ์ ชุดสืบสวนปราบปราม และเจ้าหน้าที่งานบริการคนเข้าเมือง ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ และพื้นที่ หมู่ 4 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ พร้อมจับกุมบุคคลสัญชาติไทย โดยกล่าวหาว่า “เป็นเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง” ตามมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 โดยเปรียบเทียบปรับ 3 คดี เป็นเงิน 6,000 บาท

นอกจากนี้ ยังจับกุมคนต่างด้าวสัญชาติอเมริกัน โดยกล่าวหาว่า “เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเกินเก้าสิบวัน ไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบถึงที่พักอาศัยของตน” ตามมาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 โดยเปรียบเทียบปรับ จำนวน 1 คดี เป็นเงิน 5,000 บาท รวมจับกุม 4 คดี เปรียบเทียบปรับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 11,000 บาท

ว่าที่ พ.ต.ท.ณวิภาส กล่าวว่า ตม.จว.เพชรบูรณ์ ขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าบ้าน ผู้จัดการโรงแรม เจ้าของหอพัก ห้องเช่า หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน ที่รับคนต่างด้าวเข้าพักในสถานที่ที่ท่านครอบครอง ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทราบภายใน 24 ชั่วโมง หากไม่ปฏิบัติตามท่านจะมีความผิดฐานฝ่าฝืนมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เปรียบเทียบปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท รวมถึงคนต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่าเก้าสิบวัน ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทราบถึงที่พักอาศัยของตนทุกระยะเก้าสิบวัน หากไม่ปฏิบัติตามท่านจะมีความผิดฐานฝ่าฝืนมาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เปรียบเทียบปรับไม่เกินห้าพันบาท.