ภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจกระแสใหม่ ระบบนิเวศใหม่ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใหม่ พร้อมลงนามร่วมมือฝึกอบรมบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ

(11 มิ.ย.62) นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางอณุสรา ชื่นทรวง รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมนวัตกรรมสำหรับผู้นำเมืองพี่เมืองน้องนานาชาติของนครเฉิงตู ประจำปี 2562 (2019 Innovation Forum for Mayors of International Sister Cities of Chengdu) ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจกระแสใหม่ ระบบนิเวศใหม่ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใหม่ (New Economy, New Ecosystem and New Business Environment)” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้นำเมืองและผู้บริหารระดับสูงจากเมืองพี่เมืองน้องของนครเฉิงตู ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล ผู้แทนกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐของจีน ผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียง รวมถึงผู้แทนจากสถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานส่งเสริมการค้าการลงทุน ในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ด้านการบริหาร เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม เศรษฐกิจ และการลงทุนในระดับเมือง

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครและนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมลงนามความตกลงว่าด้วยการสถาปนาเมืองมิตรภาพ เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 60 โดยทั้ง 2 เมือง ได้ร่วมมือและแลกเปลี่ยนในด้านการฝึกอบรมบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมเยาวชน และการต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 59 เป็นต้นมา