ศรินรัตน์ อธิอัครวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา บริษัท สยามรัฐ จำกัด เข้ามอบของขวัญ พันเอก เกียรติศักดิ์ น้ำไชยศรี ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560 ที่สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ภายในกองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพฯ