วันที่ 8 มิ.ย.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ร่วมกับสำนักวิจัยโพล UCSI มหาวิทยาลัย UCSI ประเทศมาเลเซีย www.ucsipoll.org เปิดโครงการสำรวจสภาวะการเงินคนไทย คนมาเลย์ จากกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทั้งสองประเทศ จำนวนตัวอย่างคนไทย 1,164 คน และตัวอย่างคนมาเลเซียจำนวน 531 คน ดำเนินโครงการ ระหว่าง 10 พ.ค.-7 มิ.ย.ที่ผ่านมา พบว่า คนไทยเพียงร้อยละ 6.6 เท่านั้นที่บอกว่า สภาวะการเงินของตัวเองดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ 12 เดือนก่อน ขณะที่ คนมาเลเซีย ร้อยละ

31.6 ระบุสภาวะการเงินของตัวเองดีขึ้น แต่ คนไทย ร้อยละ 49.4 ระบุ สภาวะการเงินของตัวเองแย่ลง ต่างจากมาเลย์ ที่มีเพียงร้อยละ 16.2 เท่านั้นที่ระบุสภาวะการเงินของตัวเองแย่ลง ส่วนทั้ง 2 ประเทศ ระบุสภาวะการเงินเหมือนเดิมใกล้เคียงกัน คือคนไทยร้อยละ 44.0 และคนมาเลเซีย ร้อยละ 52.2

สำหรับความคาดหวัง สภาวะการเงินในอีก 12 เดือนข้างหน้า พบว่า คนไทยร้อยละ 21.9 คนมาเลเซีย ร้อยละ 34.6 หวังสภาวะการเงินอนาคตจะดีขึ้น ส่วน คนไทย ร้อยละ 27.5 หวัานว่าจะแย่ลง ขณะที่ คนมาเลเซีย เพียงร้อยละ 18.3 ที่กังวลจะแย่ลง ส่วนที่เหลือ คนไทยร้อยละ 50.6 และคนมาเลเซียร้อยละ 47.1 มองว่าสภาวะการเงินในอนาคตจะเหมือนเดิม

นอกจากนี้ คนไทย ร้อยละ 21.7 คาดว่า 12 เดือนข้างหน้าเป็นช่วงเวลาที่ดีต่อการทำธุรกิจและการลงทุนขณะที่ คนมาเลย์ ร้อยละ 37.6 ก็หวังเช่นเดียวกัน แต่ คนไทย ร้อยละ 34.7 และ คนมาเลย์ ร้อยละ 35.5 ระบุว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีต่อการทำธุรกิจและการลงทุน