ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า (สนพ.) จัดสัมมนา สร้างความเข้าใจแผนการผลิตไฟฟ้าประเทศที่ห้องประชุม โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและแนวทางการพัฒนา เตรียมจัดที่ จ.นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดต่อไป

วันนี้( 7 มิ.ย. 62 ) ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า (สนพ.) กล่าวเปิดการจัดสัมมนา “ สร้างความรู้ ความ ต่อแผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ( Development Plan 2018 ) ขึ้นที่โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและแนวทางการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP 2018 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมสัมมนารวมประมาณ 300 คน ซึ่งได้มีการนำเสนอภาพรวมสถานการณ์พลังงานไฟฟ้า และสาระสำคัญของแผนดังกล่าว โดยมีนางภัชราพร ผาสุกวนิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองนโยบายไฟฟ้า สนพ. ซึ่งแผนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ( กพช.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีผลใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แผนPDP 2018 เป็นแผนแม่บทในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศในระยะยาว 20 ปี มีความสำคัญ เพราะเป็นการวางแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าในประเทศ การพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า และการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคง และเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการจัดการสัมมนาได้จัดขึ้นที่ จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางภาคตะวันตก เนื่องจากมีโรงไฟฟ้าที่เป็นโรงไฟฟ้าหลักตามแผน PDP 2018 หลายแห่ง ซึ่งมีโรงไฟฟ้าใหม่ในภาคตะวันตก ในปี 2567-2568 และมีส่วนสำคัญในการส่งไฟฟ้าไปให้ทางภาคใต้ ซึ่งเป็นภาคที่มีกำลังผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ

สำหรับแผน PDP 2018 เป็นแผนหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ตั้งเป้าหมายจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าในปี 2580 จำนวน 77,211 เมกะวัตต์ ปัจจุบันผลิตได้ 46,090 เมกะวัตต์ โดยตามเป้าหมายจะต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า 56,431 เมกะวัตต์ และปลดกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุในช่วง ปี 2561-2580 จำนวน 25, 310 เมกะวัตต์ รวมทั้งจะมีการพัฒนาระบบผลิตและส่งไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับการซื้อขายไฟฟ้ากับเอกชนที่เพิ่มมากขึ้น และเกิดความมั่งคงทางพลังงาน และพัฒนาระบบพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน รวมทั้งพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล ควบคุมและบริหารจัดการการผลิตและจ่ายไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการผลิตไฟฟ้าและใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา ซึ่งทางกระทรวงพลังงาน โดย สนพ. ได้จัดกิจกรรมสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อแผน PDP 2018 ต่อเนื่องมาแล้วที่ จ.ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี โดยจะกำหนดจัดสัมมนาอีกครั้งที่ จ.นครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดต่อไป

อย่างไรก็ตามในการจัดสัมมนาครั้งนี้ ได้มีการตั้งข้อวักถามของผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดการสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ของ จ.ราชบุรี ที่กำลังจะหมดอายุในเร็ว ๆ นี้ และมีการพูดถึงความสำคัญของการขยายกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ราชบุรี รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมบางคนได้ขอให้ทาง คณะผู้จัดงานได้ช่วยลดหย่อนค่าใช้กระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนชาวราชบุรีด้วย อีกทั้งผู้เข้าร่วมสัมมนายังให้การเสนอแนะให้คนราชบุรีเสียค่าไฟฟ้าเพียงครึ่งเดียว เพราะเป็นพื้นที่พลังงานมีโรงไฟฟ้า