นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการมหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย วิถีพิษณุโลก ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชาวพิษณุโลก ให้ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งสร้างจิตสำนึกความรักชาติ- รักถิ่น และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแก่เยาวชนและประชาชน

ทั้งนี้กำหนดจัดงาน“มหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย วิถีพิษณุโลก ประจำปี 2562” ขึ้นในระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณพระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยในปีนี้ การจัดงานยังคงรักษาเอกลักษณ์ของรูปแบบบรรยากาศย้อนอดีตเมืองสองแคว พร้อมรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มาร่วมงานแต่งกายสวมใส่ชุดไทยย้อนยุค แต่สิ่งที่พิเศษและแตกต่างจากปีที่ผ่านมา คือ การจัดมหกรรมการแสดงสื่อประสม แสง เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโลกนาถ ในชุด “สองแควทวิสาขะ แผ่นดินแห่งพระบรมไตรโลกนาถ” เป็นการแสดงสื่อประสมแสง เสียง

นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การจัดงานยังจัดให้มีกิจกรรมโดยแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ประกอบด้วย โซนจัดแสดงวิถีถิ่น 9 เสน่ห์ 9 วิถี ของดีจังหวัดพิษณุโลก นำเสนอสินค้าทางวัฒนธรรมจาก 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก, โซนถ่ายรูปและนิทรรศการภาพถ่าย “เล่าเรื่องเมืองสองแคว” เรียนรู้อดีตเมืองสองแควผ่านรูปถ่ายในอดีต, โซนงานวัดและมหรสพงานวัดในยุคสองแควแลอดีต จำลองเอาบรรยากาศงานวัดและมหรสพแบบย้อนยุคมาให้ผู้ร่วมงานได้สนุกสนานเพลิดเพลิน, โซนตลาดย้อนยุคเมืองสองแคว นำเอาผู้ประกอบการถนนสายวัฒนธรรมเมืองสองแคว และผู้ประกอบการประชารัฐ มาร่วมออกร้านสาธิต/จำหน่ายอาหารพื้นบ้านต่างๆ ของเมืองพิษณุโลกให้ผู้มาร่วมงานได้ลองลิ้มชิมรส

พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อดีตแม่ทัพภาค 3 กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก เดิมมีชื่อเรียกว่า “เมืองสองแคว” เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้าแควน้อย (ที่ตั้งของวัดจุฬามณีในปัจจุบัน) ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีฐานะเป็นราชธานีแทนกรุงศรีอยุธยานานถึง 25 ปีในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งพระองค์ทรงประทับอยู่ ณ พระราชวังจันทน์ นอกจากนี้เมืองสองแควยังมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงซึ่งกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาส่งมหาอุปราชหรือพระราชโอรสมาครองเมือง โดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของไทยก็ทรงมีพระราชสมภพ ณ เมืองนี้ และเมื่อทรงดำรงตำแหน่งมหาอุปราช พระองค์ครองเมืองพิษณุโลกเช่นกัน ทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้เป็น “เมืองบริการเศรษฐกิจและสังคมสี่แยกอินโดจีน” พร้อมกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน เพื่อนำเอาศักยภาพทุกด้านของจังหวัดมาพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ศูนย์บริการ ศูนย์โลจิสติกส์และกระจายสินค้า ตลอดจนศูนย์การท่องเที่ยวในพื้นที่สี่แยกอินโดจีน

นางเปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การจัดงานนี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่จะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนผู้ประกอบการสินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดอีกด้วย

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การใช้สถานที่บริเวณพระราชวังจันทร์ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของงาน “มหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย วิถีพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒” นับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มาร่วมงาน ได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของพระราชวังจันทน์ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์โบราณสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีความพร้อมในด้านสถานที่ต่างๆ ที่จะอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่านที่มาร่วมงานแล้ว ทั้งนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แฟนเพจ : มหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย วิถีพิษณุโลก ประจำปี 2562

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance