ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมประชุม โดยกล่าวว่า ที่ประชุมเห็นด้วยในการผลักดันให้ยารักษาโรคเสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อช่วยรักษาผู้สูบบุหรี่ที่สูบหนัก ซึ่งการจะจ่ายยานั้นคนไข้ต้องได้รับการคัดกรองและมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน และพูดคุยกับแพทย์ก่อนรับการรักษา เช่น เป็นผู้สูบบุหรี่ที่มีพฤติกรรมการสูบหนัก สูบบุหรี่วันละ 20 มวน  ขาดบุหรี่ไม่ได้ ต้องสูบบุหรี่ภายใน 30 นาทีแรกของการตื่นนอน หรือลุกไปสูบบุหรี่ระหว่างการทำงาน/การประชุม  เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการให้ยาจะมีความคุ้มทุนมากกว่าการรักษาผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่ สำหรับการควบคุมยาสูบในระดับ จังหวัด คณะกรรมการยอมรับว่าเป็นเรื่องยาก จะต้องดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้มีนักสูบหน้าใหม่ ลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ โดยมีคณะทำงานระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นเลขานุการ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ และมีนิติกรร่วมเป็นคณะทำงาน

ขณะที่หลายจังหวัด เช่น จ.สกลนคร อุดรธานี สงขลา เชียงราย มีการดำเนินงานควบคุมยาสูบแบบบูรณาการ ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม อาทิ การดำเนินงานนโยบายประชาคมระดับอำเภอเรื่องการควบคุมยาสูบ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ชุมชนต้นแบบในการดำเนินงานเลิกบุหรี่ อสม.ชักชวนผู้สูบบุหรี่ให้เลิกสูบได้  คลินิกบำบัดบุหรี่ต้นแบบ ชุมชนปลอดเหล้า สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ในสถานที่ราชการ สวนสาธารณะ วัด และโรงเรียน และการบังคับการใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ทำให้ประสบความสำเร็จ ลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่  เป็นแบบอย่างสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นได้