รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร (ที่4จากซ้าย)ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 2562” จัดโดย กองบริหารการสาธารณสุข โดยมี ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรี (ที่4จากขวา) นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ที่3จากซ้าย)นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข (ที่2จากซ้าย)คุณณปภัช นฤคนธ์ รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข (ซ้ายสุด)นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ (ที่2จากขวา)
ศ.ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์ อาจารย์จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ที่3จากขวา)
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance