รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หากให้ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถาม “ประชาชน” ว่า ณ วันนี้ อยากได้อะไร เชื่อว่า “รัฐบาลใหม่” น่าจะเป็นคำตอบที่ได้ยินมากที่สุด แล้วเหตุใด? ประชาชน ส่วนใหญ่ จึงต้องการให้มี “รัฐบาลใหม่” เกิดขึ้นโดยเร็ว ข้อเขียนนี้น่าจะสะท้อนให้รู้ว่าเหตุใด? “คนไทย” จึงต้องการรัฐบาลใหม่...รัฐบาลใหม่แบบไหน? ที่ “คนไทย” ต้องการ...ไม่มากก็น้อย

รัฐบาล (Government) คือ คณะบุคคลที่ใช้อำนาจอธิปไตยกำหนดนโยบายบริหารประเทศและนำนโยบายนั้นไปปฏิบัติให้บังเกิดผล ถ้าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตย คือ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน รัฐบาลจะปฏิบัติหน้าที่บริหารประเทศไปในทางที่จะสนองเจตนารมณ์ของสาธารณชน (Public-Will) โดยรัฐบาลมีบทบาทสำคัญ คือ การเป็นองค์การที่ทำหน้าที่บริหารและขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า รัฐบาลเป็นสถาบันทางการเมืองที่สำคัญที่สุดของรัฐ รวมไปถึงกระทรวง ทบวง กรม โดยรัฐทุกรัฐจะต้องมีรัฐบาลบริหารประเทศ

จากข้อความข้างต้นนั้น เป็นภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นว่า “รัฐบาล” มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อทุกๆ ประเทศในโลก หากมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ มีความเข้มแข็ง ไม่มีการแย่งชิงอำนาจ และโควต้าภายใน รัฐบาลสามารถผลักดันนโยบายต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้การบริหารประเทศมีประสิทธิภาพ ในทางตรงข้ามหากมีรัฐบาลที่ขาดเสถียรภาพ ขาดความมั่นคง มีการแย่งชิงอำนาจภายใน การผลักดันนโยบายไม่มีความเด็ดขาด ส่งผลให้การบริหารประเทศเป็นไปอย่างยากลำบาก

อย่างไรก็ตาม จากการที่มีกระแสข่าวการจับขั้วเพื่อตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองต่างๆ ณ วันนี้ ยังคงไม่มีความชัดเจน คลุมเครือ และเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกฝ่ายจับตามอง โดยเฉพาะประชาชนที่ออกไปเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 ที่ผ่านมาก็คงอยากจะเห็นรัฐบาลใหม่ในเร็ววัน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ ประชาชนกับการรอคอย “รัฐบาลใหม่” จำนวนทั้งสิ้น 1,107 คน สรุปผลได้ ดังนี้

ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ข่าวการจับขั้วเพื่อตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองต่างๆ ณ วันนี้ พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 31.59 คือแก่งแย่งผลประโยชน์ เสื่อมเสียภาพลักษณ์ รองลงมา ได้แก่ อยากให้จัดตั้งรัฐบาลโดยเร็ว บ้านเมืองจะได้เดินหน้า ร้อยละ 23.79 ควรรักษาคำพูด เห็นแก่ส่วนรวม ร่วมมือกันทำงาน ร้อยละ19.25 ควรเป็นไปตามหลักประชาธิปไตย เคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน ร้อยละ 18.56 และอีกไม่นานน่าจะรู้ผล อยากให้พรรคที่ชอบได้เป็นรัฐบาล ร้อยละ 17.08

“ความวิตกกังวล” เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ คืออะไร? พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 46.49 คือ ความไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย รองลงมา ได้แก่ ขัดแย้ง แตกแยก ผู้ที่ไม่เห็นด้วยออกมาเคลื่อนไหว ต่อต้าน ร้อยละ 36.48 และรัฐบาลใหม่ขาดเสถียรภาพ ไม่ได้รับการยอมรับ อยู่ได้ไม่นาน ร้อยละ 24.45

ประชาชนคิดว่าความขัดแย้งของการเมืองไทยเมื่อเปรียบเทียบ “ก่อนที่จะมีรัฐบาลใหม่” กับ “หลังจากที่ได้รัฐบาลใหม่แล้ว” น่าจะเป็นอย่างไร? พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 52.21 คือ ขัดแย้งเหมือนเดิม เพราะ การเมืองไทยไม่สามารถปรองดองได้ เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกมานาน แบ่งฝักแบ่งฝ่าย แก้ได้ยาก ฯลฯ รองลงมา ได้แก่ ขัดแย้งมากขึ้น ร้อยละ 34.06 เพราะไม่ได้รับการยอมรับ ถูกต่อต้านจากฝ่ายตรงข้าม เป็นปัญหาใหญ่ไม่น่าจะจบลงได้ง่าย ฯลฯ และขัดแย้งน้อยลง ร้อยละ 13.73 เพราะเชื่อว่าทุกคนต้องยอมรับตามกฎ กติกา ผู้นำรัฐบาลใหม่จะควบคุมสถานการณ์ได้ ฯลฯ

“รัฐบาลใหม่” ที่ประชาชนอยากจะเห็นในเร็วๆนี้ ควรเป็นอย่างไร? พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 40.58 คือ ได้คนดี ผู้นำที่ดีเข้ามาทำงาน พัฒนาเศรษฐกิจ ประชาชนอยู่ดีกินดี รองลงมา ได้แก่ เป็นรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมาก เข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ร้อยละ 35.69 และเน้นความสามัคคี ปรองดอง คำนึงถึงประเทศชาติและประชาชน ร้อยละ 32.88

สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอก ส.ส. ณ วันนี้ คืออะไร? พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 51.26 คือ เป็น ส.ส.ที่ดี เป็นตัวแทนของประชาชน ไม่ทุจริตคอรัปชั่น รองลงมา ได้แก่ รักษาสัญญา สร้างผลงาน พัฒนาประเทศ ดูแลพื้นที่ให้เจริญก้าวหน้า ร้อยละ 30.23 และหยุดทะเลาะเบาะแว้ง สร้างความสามัคคี ปรองดอง ร้อยละ 27.05

สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอก ส.ว. ณ วันนี้ คืออะไร? พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 44.32 คือ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ยึดมั่นในคำสัตย์ ปฏิญาณ รองลงมา ได้แก่ นึกถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ ร้อยละ 32.22 และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ นำความรู้ความสามารถที่มีช่วยกันทำงาน ร้อยละ 31.68

นี่คือ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ “รัฐบาลใหม่” ที่คนไทยรอคอยด้วยความหวังว่า เมื่อได้รัฐบาลใหม่แล้ว จะทำให้ได้ผู้นำที่เข้มแข็ง รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ และทำหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ อันจะนำมาซึ่งชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ “การอยู่ดีมีสุข” ซึ่งคงไม่มีใครกล้าคาดหวังว่าจะถึงขั้นมั่งคั่ง แค่มีรายได้พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ไม่เป็นหนี้เป็นสิ้น ไม่อดมื้อกินมื้อ ชักหน้าไม่ถึงหลัง เพียงเท่านี้...ก็น่าจะทำให้คนไทย “ยิ้มแก้มปริ” รู้สึกสมหวังต่อการทำหน้าที่ของ “รัฐบาลใหม่” ที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยแล้ว...

ณ วันนี้ เชื่อว่า “คนไทย” กล้าคาดหวังแค่เพียงเท่านี้ เพราะดูจากสภาพของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้ว ไม่กล้าหวังสูงไปกว่านี้จริงจริง!!