นางสาวศรินรัตน์ อธิอัครวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา เป็นตัวแทนบริษัท สยามรัฐ จำกัด มอบของขวัญแก่ นายอนวัช สุวรรณเดช ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวม ในโอกาสเทศกาลเทศกาลปีใหม่ ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9