PTT-KV-DJSI-Online

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท หนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2562 “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด”

นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้กำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ภายใต้แผนงานการบูรณาการเพื่อป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประชากรวัยแรงงาน เนื่องจากเป็นประชากรกลุ่มที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เพราะเป็นกำลังการผลิตทางเศรษฐกิจที่สำคัญ อีกทั้ง ยังเป็นวัยที่จะเริ่มสร้างครอบครัวใหม่ หากประชากรกลุ่มนี้ขาดคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด ย่อมส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับสังคมตามมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย จึงได้จัดการอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ให้ตระหนักในปัญหาของยาเสพติด พร้อมทั้งเข้าร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการของผู้ประกอบการเอง จนสามารถขยายผลไปสู่สถานประกอบการอื่น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอาสาสมัครแรงงาน นายจ้าง และผู้แทนสถานประกอบการ เข้าร่วมอบรม จำนวน 68 คน.