วันที่ 16 พ.ค.62 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา สำนักเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ และโรงเรียนวัดเจ้าอาม เขตบางกอกน้อย โดยวันที่ 16 พ.ค.62 เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมกันทั้ง 437 แห่ง

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายด้านความปลอดภัยของนักเรียนในการเดินทางมาโรงเรียนช่วงเปิดภาคเรียน ได้มอบหมายหน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ติดถนนสายหลัก ด้วยความห่วงใยและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่มารับ-ส่งบุตรหลาน มีโครงการ “จูงน้องข้ามถนน” โดยเทศกิจช่วยอำนวยความสะดวกพาเด็กนักเรียนข้ามถนน รวมถึงดูเรื่องสุขอนามัย ไฟฟ้าส่องสว่าง และกล้องวงจรปิดให้ทุกโรงเรียนมีความปลอดภัยในทุกด้าน นอกจากส่งเสริมด้านการศึกษาของนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียนก็ต้องดีมีความปลอดภัยด้วย

ทั้งนี้ ได้ดำเนินนโยบายด้านความสะอาดโดยกำหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรม Big Cleaning 2 ระยะ คือระยะก่อนปิดภาคเรียน และระยะก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสภาพแวดล้อม ความสะอาด วัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านความปลอดภัยในโรงเรียน ให้ตรวจสภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมใช้งาน ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ปลั๊กพ่วง ติดตั้งสายดินของเครื่องทำน้ำเย็น รวมทั้งตรวจสอบสถานที่มุมอับหรือลับตาไม่ให้เป็นที่เปลี่ยว กำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลเคร่งครัด สำหรับด้านสุขอนามัยและโภชนาการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องควบคุมกำกับการประกอบอาหารของแม่ครัว ความสะอาดของโรงอาหาร ภาชนะเครื่องใช้ ตู้เย็นจัดเก็บอาหารสด และนมโรงเรียน ป้องกันการปนเปื้อน

นอกจากนี้ ในพื้นที่โดยรอบโรงเรียน ประสานกรมเจ้าท่าตรวจสอบท่าเทียบเรือให้มีความมั่นคง แข็งแรง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งสถานีดับเพลิงทุกแห่งเตรียมความพร้อมในการเข้าระงับเหตุที่อาจเกิดขึ้น บริเวณโรงเรียนหรือชุมชนโดยรอบ รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ปกครองที่รับ-ส่งด้วยรถจักรยานยนต์ให้นักเรียนสวมใส่หมวกกันน็อคให้ทุกครั้ง การส่งนักเรียน ให้ส่งที่หน้าประตูโรงเรียน โดยให้ครูเวรยืนรอรับ และกำชับผู้ปกครอง หรือรถตู้รับส่งนักเรียนตรวจสอบทุกครั้ง รวมถึงขอความร่วมมือในการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่บ้าน เช่น ปิดฝาภาชนะน้ำกินน้ำใช้ให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่ด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance