พช.จับมือป่อเต็กตึ๊งลุยแก้จน นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงช่วยครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้จปฐ. หลังลดความเหลื่อมล้ำ หวังพยุงลุกขึ้นหาเลี้ยงได้ด้วยตนเอง

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ความจำเป็นพื้นฐาน ลดความเหลื่อมล้ำสังคม โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และนายสุรพงษ์  เตชะหรูวิจิตร กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

นายนิสิต กล่าวว่า การร่วมมือในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนอาชีพให้ครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างเหมาะสม และนับเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ช่วยเหลือครัวเรือนยากจนให้ลุกขึ้นมาประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้แนวคิด “ความยากจนเกิดจากการบริหารจัดการชีวิตที่ไม่เหมาะสม สามารถแก้ไขด้วยการบริหารจัดการชีวิต ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาเชิงซ้อน ไม่ใช่ปัญหาเชิงเดี่ยว ต้องแก้ไขเป็นรายครัวเรือนด้วยการบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน และต้องใช้เวลาในการดำเนินการ เพราะ จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อ 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี น้อยกว่า 38,000 บาท และเป็นครัวเรือนที่สามารถพัฒนาได้

“การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ พช.มีฐานข้อมูลครัวเรือนยากจนที่สามารถพัฒนาได้ จำนวน 15,429 ครัวเรือน โดยจะดำเนินการวิเคราะห์ จัดกลุ่มแยกประเภทอาชีพ ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้ครัวเรือนตามความต้องการและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจะให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้ผ่านการอบรมอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนยากจนประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง สามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะจัดทำแนวทางการดำเนินงานแจ้งให้จังหวัดทราบ และสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับชุมชนต่อไป”นายนิสิตกล่าว