วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กับ กรมการพัฒนาชุมชน โดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนา ร่วมลงนาม เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน และตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐในการลดความเลื่อมล้ำในสังคม โดยมีนางจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วยนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ, นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ, นายทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ, นางพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร, นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในพิธี ณ กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance