“สมพล”ยันไขก็อกในบอร์ดคปภ.และอีก6บอร์ดรัฐวิสาหกิจแล้ว ก่อนนั่งเก้าอี้ส.ว.

นายสมพล เกียรติไพบูลย์ สมาชิกวุฒิสภาฯ เปิดเผยว่า ตนเองได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นประธานที่ปรึกษานายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ และลาออกจากการนั่งในบอรด์หรือคณะกรรมการในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจทั้ง 6-7 แห่งไปเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้แล้ว ก่อนหน้าจะเข้ามารับตำแหน่งส.ว. ไม่ว่าจะเป็นบอร์ด(สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) หรือหน่วยงานรัฐต่างๆ เช่นเดียวกับบริษัทเอกชนที่ห้าไปถือหุ้น หรือมีสัญญากับภาครัฐ โดยได้ยื่นลาออกไปครบทุกแห่งที่ต้องห้ามตามกฎหมาย หลังคสช.ได้แจ้งมาว่า ต้องลาออกเพื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนวันที่ 8 พ.ค.2562 ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำเสร็จไปก่อนในวันที่ 7 พ.ค.2562 เช่นเดียวกับการลงทุนถือหุ้นปัจจุบัน ก็ไม่ได้ถือหุ้นต้องห้ามตามกฎหมายแต่อย่างใด มีแต่การลงทุนในหุ้น RMF หรือ LMF และกองทุนรวมเท่านั้น

นายสมพล กล่าวอีกว่า สำหรับการทำหน้าที่ส.ว.ครั้งนี้คงถือเป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้เคยทำหน้าที่วุฒิสมาชิกมาแล้วในระหว่างปี 25339 -43 ในสมัยรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา กระทั่งมารับตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

อนึ่ง สำหรับประวัตินายสมพล เกียรติไพบูลย์ เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2483 จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์Master of Arts Fairleigh Dickinson University, สหรัฐอเมริกา
และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และผ่านการอบรมและสัมมนาหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 31 จาก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5 จาก สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน

จากนั้นได้เข้ารับราชการไต่เต้าจากตำแหน่งข้าราชการเล็กๆจนมาเติบใหญ่เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์จนถึงปี 2539 กระเทั่งเกษียณอายุราชการ หลังเกษียณลงก็ได้มาเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552 และกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2556 ,กรรมการในคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พ.ศ. 2556 รวมถึงคณะกรรมการ(บอร์ด)สำนักงานคณะกรรมการกำกับและเส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)