ในช่วง 5 ปีของการเข้ามาบริหารประเทศของ รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้น ต้องยอมรับว่าชื่อของ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ถือว่ามีบทบาทค่อนข้างสูง ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ จำนวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย และนโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล โดยภาพรวม

“สยามรัฐ” เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยงาน ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 – 31 มีนาคม 2562 พบว่ามีประชาชนเข้ารับบริการศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ 3,336,642 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 3,305,6917 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 99.07 อยู่ระหว่างดำเนินการ 30,951 เรื่อง โดยแยกตามประเภทการให้บริการ ดังนี้

1) ร้องเรียน ร้องทุกข์ จำนวน 187,287 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 169,401 เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 90.45 และ อยู่ระหว่างดำเนินการ 17,886 เรื่องแยกเป็นประเภทเรื่องดังนี้
1.1 แจ้งเบาะแส 27,906 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 24,510 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 87.8
1.2 ปัญหาความเดือดร้อน 38,768 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 35,150 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 90.7
1.3 กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ 28,842 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 26,246 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 91.0
1.4 ปัญหาที่ดิน 15,358 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 13,975 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 91.0
1.5 ขอความช่วยเหลือ 53,564 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 47,814 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.3
1.6 เรื่องอื่นๆ 22,849 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ21,706 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 95.0

2) บริการเบ็ดเสร็จ (การทำบัตรประจำตัวประชาชน การคัดสำเนาทะเบียนราษฎร์ การรับชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า การรับชำระภาษีรถทุกชนิด กรณีไม่ต้องตรวจสภาพรถ เป็นต้น )2,406,992 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 2,406,992 เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 100

3) บริการส่งต่อ (การต่อใบอนุญาตต่างๆ อาทิ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ร้านเกมส์ คาราโอเกะ การขออนุญาตใช้ไฟฟ้าน้ำ ประปา และโทรศัพท์) 72,088 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 63,013 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 87.41

4) บริการข้อมูล 439,882 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 439,882 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

5) บริการให้คำปรึกษา (การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย )193,682 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 193,682 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

6) หน่วยเคลื่อนที่ 7,944 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 5,854 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 73.69

7) หนี้นอกระบบ 28767 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 26,869 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 93.40

จะเห็นได้ว่า ภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนี้ มีความสำคัญป็นอย่างมาก และรัฐสามารถใช้กลไกนี้ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข รวมทั้งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาต่างๆ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน