สำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ดำเนินการจัดงานโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าระดับนานาชาติ ในส่วนนิทรรศการ “Test of Central Esan” ภายในงานแสดงสินค้าอาหาร 2562 (THAIFEX World of Food Asia 2019) ในวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

โดยมีจุดมุ่งหมายในการร่วมมือและผลักดันสินค้าจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อให้สอดล้องกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศไทย ตาม “โมเดลประเทศไทย 4.0” ที่ตั้งเป้าเกิดการปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรไทยจาก “เกษตรแบบดั้งเดิม” ไปสู่ “เกษตรอุตสาหกรรม” และก้าวไปสู่ “เกษตรบริการ หรือธุรกิจเกษตร” ที่มีการใช้นวัตกรรมเป็นหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย

ภายในงานแสดงสินค้าอาหาร 2562 (THAIFEX World of Food Asia 2019) ในนิทรรศการ “Test of Central Esan” ดำเนินการจัดนิทรรศการในรูปแบบ Pavilion ของผู้ประกอบการทั้งหมด 16 ราย จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อให้เป็น“ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ ทางท่องเที่ยว และโลจิสต์ติกส์” ตามวิสัยทัศน์ของกลุ่ม เนื่องจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีภูมิภาคที่เป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่

ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการบริการ เป็นศูนย์กลางของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่สำคัญอันจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจครอบคลุมนโยบายและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง (GMS-EC) 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว พม่า เวียดนาม จีนตอนใต้ และไทย โดยให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน การบริการ การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยวในภูมิภาคในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในกลุ่มประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคและภูมิภาคประสงค์ที่จะให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้านการค้าและการลงทุน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance