ประชุมร่วมปรึกษาหารือการพัฒนากรมพลศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ การปรับเปลี่ยน Mind Set ความคิดสร้างสรรค์ ทีมงานคุณภาพฯลฯ กับท่าน ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา โดยคณะผู้บริหารสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม อ.ภูชิสส์ ศรีเจริญ ประธานสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม และรองประธานสภาSMEs ดร.สมนึก เพชรช่วย รองประธานสถาบัน ABO ผศ.ดร.ธเนศพล อ.ชาญชัย ผจก.วรวุฒิ การประชุมในครั้งได้รับนโยบาย 10 ข้อและประเด็นการพัฒนากรมพลศึกษาร่วม กราบขอบพระคุณท่านอธิบดี และทุกๆท่านอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันครับ