นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย (กลาง) ประธานกรรมการ คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ (ที่ 7 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมจัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.023 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance