วันนี้ (13 พฤษภาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการตามมาตรการสำหรับผู้กระทำผิดในฐานความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบก โดยเฉพาะคดีขับรถขณะเมาสุรา ทั้งการอบรมให้ความรู้ และการทำงานบริการสังคม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน อาทิ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ตามโครงการถนนปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ โดยมีพระครูวินัยธรชาติ กิตติธโร จากวัดบ้านประคำสำโรง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระวิทยากร เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤตินำหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติในการขับขี่รถและดำเนินชีวิตอย่างมีสติ อีกทั้งยังมีการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อกำชับให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและตระหนักถึงโทษของการดื่มแล้วขับรถ

นอกจากนี้ ยังได้นำผู้ถูกคุมความประพฤติศึกษาดูงานถึงผลกระทบจากเหยื่อเมาแล้วขับที่หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและกู้ชีพ ตลอดจนห้องดับจิต ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เช่นเดียวกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ได้นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการขับขี่รถให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ตามโครงการ “ใจเขา ใจเรา เมาไม่ขับ” ณ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี

ด้านสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดโครงการอบรมกฎหมายจราจร ในหัวข้อ “ขับขี่ปลอดภัย รักษาวินัยจราจร” โดยบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคี อาทิ โรงพยาบาลสุรินทร์ มูลนิธิเครือข่ายเมาไม่ขับจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวนกว่า 200 ราย และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ได้จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยบูรณาการกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคี เช่น โรงพยาบาลพะเยา สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดพะเยา เป็นต้น

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance