เมื่อวันที่ 10 พ.ค.62 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ลงนามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 296/2562 เรื่อง ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ระบุ ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 292/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 อนุญาตให้พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2(ผบช.ภ.2) ลาออกจากราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

เพื่อให้การปฎิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72(2) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2559 เรื่องการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 จึงให้พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาการแทน ผบช.ภ.2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป