วันที่ 26 เมษายน 2562​ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย

วันนี้ (26 เมษายน 2562) เวลา 08.45 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโนนไทย เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,007 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอโนนไทย อำเภอคง อำเภอแก้งสนามนาง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด และอำเภอเทพารักษ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ในตอนบ่าย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค
จำนวน 489 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอสูงเนิน อำเภอสีคิ้ว และอำเภอปากช่อง
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับ
ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยให้รับทราบ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบ
แก่ราษฎรที่ประสบวาตในพื้นที่อำเภอโนนไทย อำเภอด่านขุนทด และอำเภอสูงเนิน จำนวน 6 ราย และพูดคุยให้กำลังใจ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จังหวัดนครราชสีมา แบ่งการปกครองออกเป็น 32 อำเภอ 289 ตำบล 3,743 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบจากการเกิดอากาศแปรปวนแผ่ปกคลุมพื้นที่ทำให้เกิดฝนตก พายุฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้เกิดเหตุวาตภัยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2562 ได้รับผลกระทบใน 29 อำเภอ 118 ตำบล 369 หมู่บ้าน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน